Skip til hoved indholdet
    Hjem Om STU Køge Pædagogisk tilgang og metode

Pædagogisk tilgang og metode

Eleverne på STU Køge kommer med vidt forskellige udgangspunkter og forskellige forudsætninger for deltagelse i uddannelsen. I personalets arbejde med eleverne tages der derfor ikke afsæt i én særlig metodisk tilgang, men praksis hviler på personalets professionelle dømmekraft i forhold til at skabe de bedst mulige betingelser for den enkelte unges udvikling. 
Dog har vi overordnet - og fælles for vores praksis, principperne fra KRAP, low arousal og praksislæring, som sammen med vores værdier er rettesnoren i forhold til, hvordan vi møder eleverne og tilrettelægger dagligdagen og de individuelle indsatser. Du kan læse mere om de tre metoder længere nede på siden. 


Ansvar og udvikling under trygge rammer

På STU Køge arbejder vi ud fra et anerkendende og ressourcefokuseret perspektiv. Vi arbejder med forandring og udvikling af den enkelte elev, og vi giver ansvaret videre til eleverne i det omfang, der er potentialer. Vi arbejder målrettet med at lære eleverne at tage ansvar for dem selv og de valg de tager. På den måde arbejder vi aktivt med at gøre dem så selvstændige som muligt. Elevernes stemme har derfor stor betydning både i den direkte relation mellem underviser og elev, men også gennem elevrådet, hvor de får en formel stemme i organisationen. 
Det har stor betydning for elevens deltagelse og trivsel på uddannelsen, at de får en følelse af at høre til og være forpligtet i et fællesskab. Vi prioriterer derfor at fremme et ungdomsmiljø, hvor der er tydelige forventninger til adfærd og måden, vi er sammen på, og hvor alle uanset forudsætninger kan deltage. Vi skaber rammer, som gør, at de unge føler tilhør, tryghed og stabilitet. Det gør vi blandt andet gennem måltidsfælleskaber, hvor dannelse sker mens vi spiser sammen. 

KRAP

KRAP står for “Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik”. Det er en pædagogisk tilgang som tager udgangspunkt i en anerkendelse af andre mennesker, og som har fokus på det positive og på det hvad det er som virker for den enkelte unge.  

KRAP bygger på nedenstående grundforståelser: 

  • Det vi tænker, oplever vi som virkeligt, men vi kan lære at tænke anderledes.
  • Alle mennesker har ressourcer, og vi udvikler os bedst gennem vores succeser.
  • Alle mennesker har grundlæggende et behov for anerkendelse.

I praksis betyder det, at vi i den daglige undervisning har fokus på, hvordan den enkelte bedst muligt lærer nyt og udvikler sig. KRAP giver en systematik i fagligheden og synliggører hvilke indsatser der arbejdes med. 

Low arousal

På STU Køge arbejder vi ud fra det menneskesyn og de principper vi finder i low arousal. 

  • Alle har ret til at bestemme så meget over sig selv som overhovedet muligt
  • Alle skal behandles med respekt, uanset alder og funktionsniveau
  • Alle har ret til et meningsfyldt og godt liv
  • Alle har ret til at være den, de er

I praksis betyder det, at vi arbejder konfliktnedtrappende og at vi tilpasser vores krav og handlinger til den enkelte elev. Vi stiller stadig krav, men de krav vi stiller, skal være krav eleven kan imødekomme.  Vi tror på, at vi som fagprofessionelle kan hjælpe eleverne til at ændre deres uhensigtsmæssige adfærd, ved at ændre på vores. 


Praksislæring 

Praksislæring er omdrejningspunktet i meget af undervisningen på STU Køge. Det betyder, at meget af vores undervisning er koblet op på noget andet end læringen i sig selv. Det kan eksempelvis være fremstilling af et produkt, udvikling af et koncept eller løsning af et problem. Når vi arbejder sammen om noget, mødes eleverne i et forpligtende fællesskab om et fælles tredje. Her tager alle del i løsningen eller fremstillingen. At have et fælles mål hjælper til at udvikle personlige og sociale kompetencer.

STU Køge
Karlemosevej 48
4600 Køge

Telefon: 5667 2660
stukoege@koege.dk

Nyttige genveje